SYNLAB EESTI OÜ LABORITEENUSE KASUTAJATINGIMUSED

Käesolevad kasutajatingimused (Kasutajatingimused) käsitlevad SYNLAB Eesti OÜ (registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 10138, Tallinn) (Teenusepakkuja) ja SYNLAB Eesti OÜ teenuseid / tooteid telliva isiku (Klient) õigusi ja kohustusi laboriteenuse (Laboriteenus) tellimisel ja veebiaadressil minu.synlab.ee (Veebikeskkond) loodud kasutajakonto kasutamisel.

1 LABORITEENUSE SISU

1.1 Laboriteenuse sisuks on inimkehast võetud bioloogilise materjali (Proov) analüüsimine ning analüüsitulemuste interpreteerimine vastavalt Kliendi poolt tellitud Laboriteenusele. Käesolevate kasutajatingimuste mõistes loetakse Laboriteenuseks ka tellitavad konsultatsiooniteenused, välja arvatud osas, mis seondub Proovi andmise, töötlemise, analüüsimise või tulemuste edastamisega, mille puhul ei ole Laboriteenuste kohta käivad sätted kohaldatavad. Kõikide pakutavate Laboriteenuste kirjeldused on kättesaadavad Veebikeskkonnas. Laboriteenuseid on võimalik tellida vaid Kliendile endale, välja arvatud juhul, kui olete Kliendi seaduslik esindaja (nt alla 13-aastased isikud), ostate kinkekaarti, tellite Laboriteenuseid tööandjana oma töötajatele nende nõusolekul või tellite proovivõttu kodus Teie poolt soovitud isikule tema nõusolekul (Muu Prooviandja). Erandina on võimalik anonüümselt tellida suguhaiguste analüüse.

1.2 Laboriteenuse näol on tegemist tervishoiuteenusega ning Teenusepakkuja on käsitletav tervishoiuteenuse osutajana. Käesoleva lepinguga annab Klient või Muu Prooviandja nõusoleku Laboriteenuse kui tervishoiuteenuse osutamiseks Teenusepakkuja poolt käesolevates Kasutajatingimustes sätestatud tingimustel. Laboriteenuse sisuks ei ole haiguste diagnoosimine ega arstiabi osutamine. Teenusepakkuja soovitab Kliendil (või Muul Prooviandjal) konsulteerida Laboriteenuse tulemuste osas arstiga.

1.3 Teenusepakkuja kinnitab, et tal on olemas kõikide pakutavate Laboriteenuste osutamiseks vajalikud load, litsentsid, registreeringud ja täidetud on muud tingimused, mis tulenevad õigusaktidest. Teenusepakkuja on Eesti Akrediteerimiskeskuse (eak.ee) poolt akrediteeritud ning vastab ISO 15189 standardile. Teenusepakkuja järgib Eesti Laborimeditsiini Ühingu poolt heaks kiidetud ravijuhendeid.

1.4 Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate Laboriteenuste kvaliteedi tagamiseks. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et Laboriteenuse tulemused on täpsed ja tõepärased. Vaatamata Teenusepakkuja pingutustele, ei ole võimalik välistada täies ulatuses ohtu, et Laboriteenuse raames Teenusepakkuja poolt Kliendile Kliendi (või Muu Prooviandja) terviseseisundi kohta antav teave ei ole täpne või tõepärane.

2 PROOVI ANDMINE

2.1 Kui tellitud Laboriteenuse osutamiseks on vajalik vereanalüüsi teostamine, ilmub Klient (või Muu Prooviandja) Proovi andmiseks ühte Teenusepakkuja verevõtupunkti (Teeninduspunkt). Kui tellitud Laboriteenuse osutamiseks on vajalik teostada uriini- ja/või roojaanalüüs, siis toimetab Klient (või Muu Prooviandja) enda võetud Proovi ise Teenusepakkujani. Proovivõtuteenust on võimalik tellida ka Kliendi (või Muu Prooviandja) elu- või töökohta.

2.2 Teeninduspunktide nimekiri, asukohad ja vastuvõtuajad on toodud Veebikeskkonnas. Vajadusel saab selle kohta lisateavet uurida Teenusepakkuja klienditoelt telefonil 17123.

2.3 Vereanalüüsi andmise korral toimub Proovi võtmine Teeninduspunktis Teenusepakkuja või Teenusepakkuja poolt selleks volitatud kolmanda isiku poolt. Klient (või Muu Prooviandja) ilmub Proovi andmiseks vabalt valitud Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest. Proovi andmine toimub Teeninduspunktis vastavalt konkreetse Teeninduspunkti vastuvõtuaegadele elavas järjekorras. Teeninduspunktis Proovi andes, tuleb esitada Kliendi (või muu Prooviandja) isikut tõendav dokument. Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei ilmu Proovi andmiseks Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest või ei esita Teeninduspunktis isikut tõendavat dokumenti, ei osutata talle tellitud Laboriteenust ning talle ei tagastata Laboriteenuse eest tasutut.

2.4 Uriini- ja/või roojaanalüüsi andmise korral hangib Klient (või Muu Prooviandja) ise apteegist Proovi andmiseks vajalikud vahendid, teostab ise Proovi võtmiseks vajalikud toimingud ning toimetab Proovi Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest. Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei toimeta Proovi Teenusepakkujani 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest, siis ei osutata talle tellitud Laboriteenust ning talle ei tagastata Laboriteenuse eest tasutut. Proovi andmisel ja Proovi pakendamisel kohustub Klient (või Muu Prooviandja) täpselt järgima Proovi andmiseks vajalike vahenditega kaasa antud juhiseid. Klient (või Muu Prooviandja) mõistab, et valesti antud või pakendatud Proovi ei pruugi Teenuseosutajal olla võimalik analüüsida.

2.5 Koduse proovivõtu soovi korral tellib Klient analüüsid ja/või paketid telefoni teel helistades teenuse juures viidatud numbrile. Telefonikõne ajal esitab Klient enda või Muu Prooviandja, kellele proovivõtt tellitakse, nime ja isikukoodi ning lepitakse kokku analüüsid, Proovi võtmise aeg ja aadress. Kokkulepitud ajal tuleb asjakohaste vahenditega varustatud SYNLABi brigaad kokkulepitud aadressile tellitud Proove võtma. Klient (või Muu Prooviandja) kohustub olema Proovi andmiseks kokkulepitud päeval kokkulepitud aadressil ning tagama, et temaga on võimalik saada ühendust telefoninumbril, mille Klient (või Muu Prooviandja) on andnud SYNLABile. Proovi andes, tuleb esitada Kliendi (või Muu Prooviandja) isikut tõendav dokument.

2.6 Kui Klient on tellinud proovivõtmise kodus võimaldava teenuse (nt suguhaiguste mikrobioomi, HPV vms uuringud), on tal õigus saada Teenusepakkujalt proovivõtukomplekt.

2.7 Täpsemad juhendid proovivõtukomplekti kättesaamise ja koduse proovivõtu kohta leiate konkreetse teenusekirjelduse juurest Veebikeskkonnas või saate uurida Teenusepakkuja klienditoelt telefonil 17123.

2.8 Kui Klient on tellinud anonüümse suguhaiguste testimise, postitab Teenusepakkuja (viie) tööpäeva jooksul alates hetkest, millal Klient tasub Teenusepakkujale tellimuse eest, Kliendi kasutajakontol märgitud aadressile ja nimele diskreetses ümbrikus Kliendi poolt tellitud testide jaoks sobiva proovivõtukomplekti. Kui Kliendi poolt valitud proovivõtukomplekti kättesaamise viis vajab Kliendipoolset tegevust (nt kulleri kasutamisel peab Klient saadetise vastu võtma), on Klient kohustatud tegema proovivõtukomplekti saatmisega tegeleva isikuga (eelkõige kulleriga) mõistlikul viisil koostööd, et tagada Kliendi poolt proovivõtukomplekti kättesaamine 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Teenusepakkuja poolt proovivõtukomplekti postitamisest. Proovi võtmisel kohustub Klient järgima täpselt Veebikeskkonnas toodud juhendeid proovi võtmiseks, pakendamiseks ja Teenusepakkujale tagastamiseks. Kui Klient ei ole proovivõtukomplekti rohkem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Teenuse tellimisest kätte saanud või kui Teenusepakkuja poolt Kliendile saadetud proovivõtukomplekt on puudustega (nt on postitamisel viga saanud või vajalikud komponendid puuduvad), peab Klient sellest Teenusepakkujat teavitama. Sellisel juhul postitab Teenusepakkuja vajadusel mõistliku aja jooksul Kliendile uue proovivõtukomplekti. Kui Klient ei saa ka teistkordselt postitatud proovivõtukomplekti kätte, on Teenusepakkujal õigus nõuda proovivõtukomplekti edastamist Kliendile sellisel moel, mis tagaksid proovivõtukomplekti kättesaamise Kliendi poolt ja kättesaamise fakti kontrollitavuse (nt tähitud kiri, kuller, üleandmine Teenusepakkuja aadressil vms).

2.9 Klient (või Muu Prooviandja) on kohustatud järgima talle Proovi võtmiseks antud juhiseid. Teenusepakkuja ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, mis tulenes sellest, et Klient (või Muu Prooviandja) ei ole järginud talle Proovi andmiseks antud juhiseid.

3 KASUTAJAKONTO

3.1 Laboriteenuse kasutamiseks luuakse Kliendile kasutajakonto. Kasutajakonto vahendusel on Kliendil (või Kliendi palvel Teenusepakkuja klienditeenindajal) võimalik tellida Laboriteenuseid ning tutvuda Laboriteenuste tulemustega.

3.2 Kasutajakonto loomiseks ning Kasutajakontole ligipääsemiseks peab Klient ennast Teenusepakkuja Veebikeskkonnas Teenusepakkuja poolt aktsepteeritud viisil identifitseerima (ID-kaart, mobiil-ID jne). Teatud juhtudel võib Teenusepakkuja klienditeenindaja avada Kliendi kasutajakonto Kliendi nimel.

3.3 Kasutajakonto loomise ja Kasutajakontole ligipääsemise tingimused võivad erineda, sõltuvalt Kliendi valitud identifitseerimise viisist, muu hulgas võivad lisanduda teenustasud. SYNLAB võib Kliendi identifitseerimiseks edastada Kliendi isikuandmed selleks volitatud teenusepakkujatele.

3.4 Kasutajakonto loomisel sisestab Klient enda e-posti aadressi ja telefoninumbri. Kliendi e-posti aadress on Teenusepakkujale vajalik selleks, et teavitada Klienti kasutajakontole laekunud teadetest. Telefoninumber on vajalik võimalike küsimuste lahendamiseks ja võib olla vajalik Kliendi identifitseerimiseks. Klient kohustub vastavalt vajadusele uuendama enda kasutajakontoga seotud e posti aadressi ja telefoninumbrit.

3.5 Erandina on võimalik kasutada anonüümset teenust suguhaiguste pakette tellides. Sellisel juhul genereeritakse Veebikeskkonnas kasutajakonto loomisel kasutajakontole juhuslik ja unikaalne tuvastuskood. Tuvastuskoodi alusel seob Teenusepakkuja Kliendi poolt edastatud Proovi Kliendi kontoga.

3.6 Anonüümse kasutajakonto vahendusel ei ole võimalik teisi tervishoiuteenuseid tellida.

3.7 Klient vastutab oma kasutajakonto turvalisuse eest. Klient tagab oma identifitseerimist võimaldavate vahendite (nt ID-kaart, telefon, PIN-koodid) turvalisuse ning on teadlik, et nende valedesse kätesse sattumine võib muu hulgas kaasa tuua Kliendi isikuandmete, sealhulgas terviseandmete lekkimise. Klient vastutab ise mistahes kahju või tagajärgede eest, mis tuleneb identifitseerimisteenuste ebaõigest kasutamisest või oma identifitseerimisvahendite kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemisest.

3.8 Klient teavitab SYNLAB-i viivitamata, kui talle tundub või ta on teadlik, et identifitseerimisteenustes esineb vigu, kui kõrvaline isik saab ligipääsu tema kasutajakontole või kui Kliendi isikuandmete turvalisus võib muul põhjusel olla ohus.

3.9 SYNLAB võtab kasutusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed Kliendi kasutajakonto ja isikuandmete turvalisuse tagamiseks, kuid Klient on teadlik, et turvameetmetest hoolimata ei ole elektrooniline andmeedastus ega andmete elektrooniline säilitamine alati 100% turvaline ega kaitstud vigade ja väliste rünnete eest. Seetõttu ei ole välistatud, et Kliendi andmed võivad kaduda, hävida, kahjustada või saada kättesaadavaks kõrvalistele isikutele. SYNLAB ei vastuta kahju eest, mille ärahoidmine ei sõltunud SYNLABist või mille ärahoidmist ei saanud SYNLAB-ilt mõistlikult oodata.

3.10 Klient on teadlik, et SYNLAB ei saa tagada oma Veebikeskkonna teenuste katkematut toimimist. Kliendi ligipääs SYNLAB-i Veebikeskkonnale ja oma kasutajakontole võib erinevatel põhjustel olla mõnikord häiritud, näiteks võib esineda häireid väliste teenusepakkujate, sealhulgas võrguteenuse pakkujate töös. Klient peab oma tervisega seonduvate otsuste tegemisel arvestama, et Kliendil ei pruugi olla alati kasutajakontole ligipääsu. SYNLAB reageerib häiretele Veebikeskkonna töös esimesel võimalusel ning võtab kasutusele mõistlikud meetmed olukorra parandamiseks.

4 LABORITEENUSE TELLIMINE

4.1 Laboriteenuse tellimiseks valib Klient või Teenusepakkuja klienditeenindaja Veebikeskkonna vahendusel Kliendile sobiva Laboriteenuse ning Klient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal kas sularahas või pangakaardiga, kui Kasutajatingimustes pole ette nähtud teisiti.

4.2 Klient maksab Teenusepakkujale tellitud Laboriteenuste eest tasu esitatud Laboriteenuste hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Veebikeskkonnas. Hinnakirjas määratud Laboriteenuse hind põhineb Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud hindadel, kui vastav pakett või analüüs on Eesti Haigekassa hinnakirjas. Teenusepakkuja võib hinnakirja aeg-ajalt muuta. Tasumisel kohaldatakse seda hinnakirja versiooni, mis kehtib konkreetse Laboriteenuse tellimise hetkel.

4.3 Proovivõtu kodus tellimisel tasub Klient või Muu Prooviandja talle edastatud arve pangaülekandega ja saadab SYNLABile maksmist kinnitava maksekorralduse. Proovivõtu kodus teenuse hind sisaldab transporditasu vastavalt hinnakirjale kilomeetri kohta (lisandub käibemaks) teenuse juures nimetatud punktist. Pärast maksekorralduse saamist võtab SYNLAB Kliendi või Muu Prooviandjaga ühendust ja kinnitatakse lõplikult Proovi võtmise ajavahemik ja koht. Klient peab esitama soovitud analüüside tellimuse ka Veebikeskkonnas.

4.4 Kui Klient (või Muu Prooviandja) on broneerinud proovivõtu kodus, kuid ei saa kokkulepitud ajal ja kohas Proovi anda, tuleb tal broneerida uus aeg hiljemalt kokku lepitud proovivõtu päeva hommikul kell 8.00 – 9.00, kontakteerudes Teenusepakkujaga klienditoe telefoni kaudu. Kui Klient (või Muu Prooviandja) selliselt proovivõtu aega ei muuda, kuid ei saa kokkulepitud ajal ja kohas Proovi anda, tühistab SYNLAB väljakutse ilma proovivõtu teenuse tasu tagastamata. Sellisel juhul on Kliendil (või Muul Prooviandjal) võimalus anda tellitud analüüside Proov mõnes SYNLABi esinduses ilma analüüside eest lisatasu maksmata, millest Klient (või Muu Prooviandja) peab teavitama SYNLABi telefoni teel. Kui Klient (või Muu Prooviandja) siiski soovib proovi anda kodus, tuleb tal helistada, kokku leppida uus aeg ning tasuda uuesti proovivõtuteenuse tasu.

4.5 Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei ole veel Proovi andnud, on Kliendil õigus tellitud Laboriteenusest taganeda, esitades Teenusepakkujale 14 päeva jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest ühemõttelise taganemisavalduse, välja arvatud sellise Laboriteenuse tellimisel, mis eeldab Teenusepakkuja poolt proovivõtukomplekti saatmist Kliendile kui Teenusepakkuja on juba proovivõtukomplekti Kliendile saatmiseks postiteenuse osutajale üle andnud. Laboriteenuste kinkekaardile kehtivad samad tingimused, mis muudele Laboriteenustele, kuid tulenevalt seadusest ei saa kinkekaardi ostust taganeda isik, kellele kinkekaart on kingitud, kuid kes pole seda ise ostnud. Taganemisavaldust on Kliendil võimalik Teenusepakkujale edastada üksnes e-posti aadressil klienditugi@synlab.ee, välja arvatud Kasutajatingimuste punktis 7.2 sätestatud juhul Arsti konsultatsiooni teenuse tellimisel. Kodus proovivõtu teenuse tellimisel on Kliendil õigus taganemisavaldus esitada 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist, kuid hiljemalt esialgselt kokku lepitud proovivõtu päeva hommikul kell 8.00 – 9.00.

4.6 Kui Klient taganeb tellitud Laboriteenusest vastavalt Kasutajatingimuste punktile 4.3, tagastatakse talle tema poolt Laboriteenuse eest tasutu hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Kasutajatingimuste punktis 4.3 nimetatud taganemisavalduse jõudmisest Teenusepakkujani.

5 LABORITEENUSE TULEMUSTE EDASTAMINE

5.1 Teenusepakkuja teeb Kliendi tellitud Laboriteenuse tulemused Kliendile kasutajakonto vahendusel kättesaadavaks konkreetse paketi või analüüsi infolehel märgitud aja jooksul alates Proovi andmisest või Proovi Teenusepakkujani jõudmisest. Vastavalt Kliendi valikule oma kasutajakonto seadetes, edastab Teenusepakkuja Kliendile teate analüüsitulemuste kasutajakontole laekumisest kas e-kirja ja/või SMS-i vahendusel.

5.2 Kui Klient on avaldanud soovi saada tulemustest teada telefoni teel, teeb Teenusepakkuja oma parima pingutuse, et saada Kliendiga ühendust telefoni teel.

5.3 Vastavalt kehtivatele nõuetele, edastab Teenusepakkuja Laboriteenuse tulemused ka Eesti Tervise Infosüsteemi (digilugu.ee), mille vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ning volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Tervise Infosüsteemiga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee. Eesti ID-kaardi või mobiil-ID olemasolul on Kliendil võimalik ise infosüsteemis olevate andmetega tutvuda. Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, s.h sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

5.4 Kui Proovi analüüsimisel selgub, et Proov ei võimalda Kliendi poolt tellitud Laboriteenuse osutamist, teavitab Teenusepakkuja sellest Klienti ning selgitab, milles Proovi sobimatus seisnes. Kui Proovi sobimatus on tingitud Teenusepakkujast tulenenud asjaoludest, osutab Teenusepakkuja Kliendile (või Muule Prooviandjale) sama Laboriteenuse uuesti, nõudmata selle eest tasu.

6 PRETENSIOONIDE ESITAMINE

6.1 Osutatud Laboriteenus loetakse üle vaadatuks ja vastuvõetuks, kui Klient ei edasta Teenusepakkujale mõistliku aja jooksul alates Laboriteenuse tulemuste Kliendile kättesaadavaks tegemisest Laboriteenuse tulemuste kohta pretensiooni. Klient saab Teenusepakkujale pretensioone esitada aadressil klienditugi@synlab.ee või kohapeal. Pretensioonis näitab Klient konkreetselt, millise Laboriteenuse tulemuse suhtes pretensioon on esitatud.

6.2 Kui Kliendi (või Muu Prooviandja) Proov on pretensiooni saamise hetkel ja sellele järgneval tööpäeval veel analüüsikõlbulik, teostab Teenusepakkuja pretensiooni õigustatuse korral pretensioonis viidatud näitaja kohta tasuta uue analüüsi ning teeb uue analüüsi tulemused Kliendile kättesaadavaks.

6.3 Võimaldamaks Teenusepakkujal teostada vajaduse korral Proovi kordusanalüüs, soovitab Teenusepakkuja Kliendil pretensiooni esitada võimalikult kiiresti. Proove säilitatakse üldjuhul kuni 3 (kolm) päeva. Sõltuvalt tellitud Laboriteenusest, säilitatakse mõnel juhul Proove kauem, kuid mõnel juhul ei säilitata Proove üldse.

7 BRONEERIMISSÜSTEEMI KASUTAMINE

7.1 Sobiva Laboriteenuse valimiseks ja/või analüüsitulemuste selgitamiseks on Kliendil võimalik tellida arsti konsultatsiooni teenus (Arsti konsultatsioon) või testimise teenus (Testimine). Arsti konsultatsiooni tellimiseks valib Klient Veebikeskkonnas või Teenusepakkuja klienditeenindaja abil sobiva arsti, konsultatsiooni tüübi (kohaletulek või telefonikonsultatsioon), koha ja aja ning Klient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga. Testimise tellimiseks valib Klient Veebikeskkonnas sobiva teenuse (testi või proovi nimetus), koha ja aja ning Klient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga.

7.2 Pärast Arsti konsultatsiooni jaoks aja kokkuleppimist võib Klient kokkulepitud aega veel muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Klient võib Arsti konsultatsiooni aega muuta ka Veebikeskkonnas oma kasutajakonto vahendusel. Klient võib Arsti konsultatsioonist ka loobuda, teavitades Teenusepakkujat sellest Teenusepakkuja telefoninumbril 17123 hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Kui Klient loobub õigeaegselt Arsti konsultatsioonist, tagastatakse talle tema poolt Arsti konsultatsiooni eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenusepakkuja teavitamisest.

7.3 Kui Klient ei ilmu Arsti konsultatsioonile kokkulepitud ajaks ning ei ole kokkulepitud aega vastavalt Kasutajatingimuste punktile 7.2 muutnud, Kliendile teenust ei osutata ning teenuse eest tasutut ei tagastata.

7.4 Pärast Testimises aja kokkuleppimist võib Klient kokkulepitud aega veel muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 12 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Klient võib Testimise aega muuta Veebikeskkonnas oma kasutajakonto vahendusel. Klient võib Testimise ajast ka loobuda, teavitades Teenusepakkujat sellest Teenusepakkuja telefoninumbril 17123 (arvestades klienditoe infoliini tööaegu) hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist, kuid mitte hiljem kui 12 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Kui Klient loobub õigeaegselt Testimise ajast, tagastatakse talle tema poolt Testimise aja eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenusepakkuja teavitamisest.

7.5 Kui Klient ei ilmu Testimisele kokkulepitud ajaks või vähemalt hiljem kui 15 minutit jooksul kokkulepitud ajast ning ei ole kokkulepitud aega vastavalt Kasutajatingimuste punktile 7.3 muutnud, Kliendile teenust ei osutata ning teenuse eest tasutut ei tagastata.

7.6 Kui anonüümse suguhaiguste testimise tellimise korral osutub Kliendi test positiivseks, peaks kindlasti konsulteerima raviarstiga. Ravimata sugulisel teel levivad haigused põhjustavad pikema aja jooksul tõsiseid tüsistusi. Anonüümse suguhaiguste testimise tellimise korral võtavad Teenusepakkuja Kliente vastu Veebikeskkonnas nimetatud Teenusepakkuja koostööparterid. Vastuvõtule tuleb kaasa võtta analüüsitulemuste väljaprint. Teenusepakkuja juhib tähelepanu, et suguhaiguste teadlik levitamine võib olla kriminaalkorras karistatav, mis tähendab, et suguhaiguse diagnoosimisel peate võtma tarvitusele meetmed, et vältida partneri(te) nakatamist.

8 VASTUTUS

8.1 Teenusepakkuja vastutab Laboriteenuse osutamisel üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest.

8.2 Teenusepakkuja võib Laboriteenuste osutamisel kasutada teisi teenusepakkujaid, vastutades Kliendi ees teiste teenusepakkujate tegevuse eest samamoodi kui enda tegevuse eest.

8.3 Teenusepakkuja ei vastuta selliste oma kohustuste rikkumise eest, mis tulenevad sellest, et Klient (või Muu Prooviandja) ei ole järginud talle Proovi andmiseks antud juhiseid.

8.4 Laboriteenuse osutamise üle teostab järelevalvet Terviseamet, registri number 70008799, Paldiski mnt 81, 10619, Tallinn, tel 6943500, e-post kesk@terviseamet.ee. Teenusepakkuja vastu tekkinud pretensioonide korral on Kliendil õigus esitada Terviseametile vastavasisuline kaebus või avaldus. Täpsemat teavet kaebuse või avalduse esitamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (terviseamet.ee).

9 TÄIENDAV TEAVE

9.1 Kasutajatingimustes sätestatud õigused ja kohustused seoses Laboriteenuse osutamisega jõustuvad hetkel, kui Klient on tellitud Laboriteenuse eest tasunud, kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas, pangaülekandega- või Teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga.

9.2 Tellitud Laboriteenuste hinnad, s.h maksud ja muud hinna koostisosad ja nende suurus, kuvatakse ostuhetkel Kliendile. Laboriteenuste hinnakirja ja hinnakalkulatsiooni tingimustega saab Klient tutvuda Veebikeskkonnas.

9.3 Teenusepakkujal on õigus jätta Kliendi poolt tellitud Laboriteenus osutamata, kui Klient ei järgi Kasutajatingimustes sätestatud korda.

9.4 Enne Laboriteenuse eest tasumist on Kliendil võimalik Laboriteenuse tellimisel sisestatud andmed üle kontrollida ning vajadusel lasta sisestatud andmeid muuta.

9.5 Kasutajakonto kasutamise ja Laboriteenustega seotud küsimuste ning tagasiside andmise soovi korral on Kliendil võimalik pöörduda Teenusepakkuja klienditoe poole helistades telefoninumbril 17123 (E-R kell 8-18:00, GMT+2) või saates e-kirja aadressil klienditugi@synlab.ee. Teenusepakkuja vastab Kliendi e-kirjale E-R 24 tunni jooksul alates kirja saamise hetkest.

9.6 Teenusepakkuja pakub Kasutajatingimuste sõlmimise võimalust ja osutab Laboriteenuseid eesti keeles.

9.7 Kõik reeglid, mida Teenusepakkuja Laboriteenuse osutamisel järgib, on avaldatud Kasutajatingimustes.

10 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1 Laboriteenuse tellimisel töötleb Teenusepakkuja Kliendi isikuandmeid. Teenusepakkuja on Kliendi isikuandmete vastutav töötleja.

10.2 Teenusepakkuja hoiab Laboriteenuse osutamisel Teenusepakkujale Kliendi (ja Muu Prooviandja) suhtes teatavaks saanud andmeid saladuses ja töötleb andmeid vaid Kasutajatingimustes sätestatud tingimustel. Teenusepakkuja järgib kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitse kohustusi ning sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi (ja Muu Prooviandja) poolt edastatud isikuandmetele. Kliendil on kõik seadusest tulenevad andmesubjekti õigused.

10.3 Töödeldavad isikuandmed võivad hõlmata järgmiseid isikuandmeid, mis hõlmavad isikuandmete eriliike Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) artikli 9 lõike 1 tähenduses (terviseandmeid):

10.3.1 kasutajakonto loomiseks ja kasutamiseks vajalikud isikuandmed, mida Klient on ise Teenusepakkujale avaldanud: Kliendi eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, kontaktandmed (nt e-postiaadress, telefon, aadress), isikut tõendava dokumendi number, tüüp, väljaandjariik ja kehtivuskuupäev;

10.3.2 kasutajakonto kasutamiseks annab Klient Teenusepakkujale nõusoleku kasutada nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid;

10.3.3 tervishoiuteenuse osutamise käigus saadud andmed (eelkõige teostatud analüüsi tulemused).

10.4 Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Kliendi tellitud Laboriteenuse osutamise tagamine (Määruse artikkel 9 lõige 2 punkt h: isikuandmete töötlemine on vajalik tervishoiuteenuse korraldamiseks, tuginedes tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule).

10.5 Teenusepakkuja säilitab Laboriteenuse osutamisel koostatud dokumente 30 aastat, vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele (§ 42, lõige 4).

10.6 Proovimaterjale säilitatakse üldreeglina kuni 3 päeva.

10.7 Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil järgmised õigused:

10.7.1 juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Teenusepakkujal on Kliendi kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teenusepakkuja Kliendi kohta töötleb;

10.7.2 õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Teenusepakkujalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

10.7.3 õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Teenusepakkujale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

10.7.4 õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist;

10.7.5 õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Teenusepakkuja piiraks isikuandmete töötlemist, kui Teenusepakkuja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

10.7.6 õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus saada Teenusepakkujalt isikuandmeid, mida Klient on ise Teenusepakkujale esitanud ning mida töödeldakse Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning nõuda, kui see on tehniliselt võimalik, et Teenusepakkuja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

10.7.7 õigus esitada kaebus: kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) või kohtu poole.

10.8 Punktis 10.7 loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Teenusepakkuja juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

10.9 Teenusepakkuja kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Teenusepakkuja isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Muuhulgas on Teenusepakkuja sõlminud konfidentsiaalsuskokkulepped kõikide oma töötajatega, kes puutuvad kokku Kliendi isikuandmetega oma tööülesannete täitmisega seoses.

10.10 Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste esitamiseks võib võtta ühendust Teenusepakkuja andmekaitsespetsialistiga: andmekaitse@synlab.ee või helistada Teenusepakkuja klienditoe telefonil 17123.

10.11 Nõustudes kasutajatingimustega saadab SYNLAB Teile SMS-i teel küsimused teenuse kvaliteedi hindamiseks. Sellest loobumiseks kirjutage klienditugi@synlab.ee

11 ISIKUANDMETE JAGAMINE QR-KOODIGA

11.1. Sõltuvalt tellitud Laboriteenusest, võib Teenusepakkuja võimaldada Laboriteenuse tulemuse kuvamist ja jagamist Veebikeskkonna kaudu unikaalse QR-koodi abil. Sellisel juhul loob QR-kood Teenusepakkuja serveris olevale lehele suunava lingi, mille kaudu kuvatakse Kasutaja poolt tellitud Laboriteenuse tulemus (nt SARS-CoV-2 määramise testi tulemus).

11.2. QR-koodiga jagamise võimalused konkreetsete Laboriteenuste osas võivad ajas muutuda. Ajakohane teave selle kohta, kas konkreetse Laboriteenuse tulemust on võimalik kuvada ja jagada QR-koodiga, on toodud Veebikeskkonnas.

11.3. Tulemuse jagamisel tuleb arvestada, et kuvatava QR-koodi esitamisel kolmandatele isikutele, avaldab Klient enda isikuandmeid. Klient mõistab ja nõustub, et enda isikuandmete jagamisel kolmandate isikutega võidakse teha tema suhtes otsuseid, sh negatiivseid otsuseid. Klient mõistab ja nõustub, et Teenusepakkujal puudub kontroll Kliendi isikuandmete töötlemise üle kolmandate isikute poolt, kellega Klient oma isikuandmeid jagab. Teenusepakkuja ei kohustu eeltooduga seoses hüvitama mistahes kulusid ega kahju, kui sellised kolmandad isikud töötlevad Kasutaja isikuandmeid õigusvastaselt. Isikuandmete jagamisel kohustub Klient arvestama kaasneda võivate riskidega.

12 KASUTAJATINGIMUSTE MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1 Teenusepakkujal on õigus Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebikeskkonnas. Igale Kliendi poolt esitatud tellitud Laboriteenusele kohalduvad need Kasutajatingimused, mis olid jõus konkreetse Laboriteenuse tellimise hetkel.

12.2 Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

12.3 Tarbijast kliendil on õigus pöörduda ka tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks Eestis on Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjon, mis asub aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117 ning mille e-posti aadress on avaldus@komisjon.ee või tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel aadressil: http://ec.europa.eu/odr.