SYNLAB EESTI OÜ LABORITEENUSE KASUTAJATINGIMUSED

Käesolevad kasutajatingimused (Kasutajatingimused) käsitlevad SYNLAB Eesti OÜ (registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 11313, Tallinn) (Teenusepakkuja) ja SYNLAB Eesti OÜ teenuseid / tooteid telliva isiku (Klient) õigusi ja kohustusi laboriteenuse (Laboriteenus) tellimisel ja veebiaadressil minu.synlab.ee (Veebikeskkond) loodud kasutajakonto kasutamisel.

1 LABORITEENUSE SISU

1.1 Laboriteenuse sisuks on inimkehast võetud bioloogilise materjali (Proov) analüüsimine ning analüüsitulemuste interpreteerimine vastavalt Kliendi poolt tellitud Laboriteenusele. Käesolevate kasutajatingimuste mõistes loetakse Laboriteenuseks ka tellitavad konsultatsiooniteenused, välja arvatud osas, mis seondub Proovi andmise, töötlemise, analüüsimise või tulemuste edastamisega, mille puhul ei ole Laboriteenuste kohta käivad sätted kohaldatavad. Laboriteenuseid on võimalik tellida vaid Kliendile endale, välja arvatud juhul, kui olete Kliendi seaduslik esindaja (nt alla 13-aastased isikud) (Muu Prooviandja). Erandina on võimalik anonüümselt tellida suguhaiguste analüüse.

1.2 Laboriteenuse näol on tegemist tervishoiuteenusega ning Teenusepakkuja on käsitletav tervishoiuteenuse osutajana. Käesoleva lepinguga annab Klient nõusoleku Laboriteenuse kui tervishoiuteenuse osutamiseks Teenusepakkuja poolt. Laboriteenuse sisuks ei ole haiguste diagnoosimine ega arstiabi osutamine. Teenusepakkuja soovitab Kliendil konsulteerida Laboriteenuse tulemuste osas arstiga.

1.3 Teenusepakkuja kinnitab, et tal on olemas kõikide pakutavate Laboriteenuste osutamiseks vajalikud load, litsentsid, registreeringud ja täidetud on muud tingimused, mis tulenevad õigusaktidest. Teenusepakkuja on Eesti Akrediteerimiskeskuse (eak.ee) poolt akrediteeritud ning vastab ISO 15189 standardile. Teenusepakkuja järgib Eesti Laborimeditsiini Ühingu poolt heaks kiidetud ravijuhendeid.

1.4 Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate Laboriteenuste kvaliteedi tagamiseks. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et Laboriteenuse tulemused on täpsed ja tõepärased. Vaatamata Teenusepakkuja pingutustele, ei ole võimalik välistada täies ulatuses ohtu, et Laboriteenuse raames Teenusepakkuja poolt Kliendile Kliendi (või Muu Prooviandja) terviseseisundi kohta antav teave ei ole täpne või tõepärane.

1.5 Kui Laboriteenuse osutamisel jäi Proovist bioloogilist materjali üle, on Teenuspakkujal õigus teostada bioloogilise materjali suhtes uuringuid, s.h teaduslikel eesmärkidel, tingimusel, et bioloogiline materjal ei käi üheselt tuvastatava või tuvastatud isiku kohta ja ei rikuta isikuandmete töötlemise nõudeid.

2 PROOVI ANDMINE

2.1 Kui tellitud Laboriteenuse osutamiseks on vajalik vereanalüüsi teostamine, ilmub Klient (või Muu Prooviandja) Proovi andmiseks ühte Teenusepakkuja verevõtupunkti (Teeninduspunkt). Kui tellitud Laboriteenuse osutamiseks on vajalik teostada uriini- ja/või roojaanalüüs, siis toimetab Klient enda võetud Proovi ise Teenusepakkujani.

2.2 Teeninduspunktide nimekiri, asukohad ja vastuvõtuajad on toodud Veebikeskkonnas. Vajadusel saab selle kohta lisateavet uurida Teenusepakkuja klienditoelt telefonil 17123.

2.3 Vereanalüüsi andmise korral toimub Proovi võtmine Teeninduspunktis Teenusepakkuja või Teenusepakkuja poolt selleks volitatud kolmanda isiku poolt. Klient (või Muu Prooviandja) ilmub Proovi andmiseks vabalt valitud Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest. Proovi andmine toimub Teeninduspunktis vastavalt konkreetse Teeninduspunkti vastuvõtuaegadele elavas järjekorras. Teeninduspunktis Proovi andes, tuleb esitada Kliendi (või muu Prooviandja) isikut tõendav dokument. Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei ilmu Proovi andmiseks Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest või ei esita Teeninduspunktis isikut tõendavat dokumenti, ei osutata talle tellitud Laboriteenust ning talle ei tagastata Laboriteenuse eest tasutut.

2.4 Uriini- ja/või roojaanalüüsi andmise korral hangib Klient (või Muu Prooviandja) ise apteegist Proovi andmiseks vajalikud vahendid, teostab ise Proovi võtmiseks vajalikud toimingud ning toimetab Proovi Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest. Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei toimeta Proovi Teenusepakkujani 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest, siis ei osutata talle tellitud Laboriteenust ning talle ei tagastata Laboriteenuse eest tasutut. Proovi andmisel ja Proovi pakendamisel kohustub Klient täpselt järgima Proovi andmiseks vajalike vahenditega kaasa antud juhiseid. Klient mõistab, et valesti antud või pakendatud Proovi ei pruugi Teenuseosutajal olla võimalik analüüsida.

2.5 Kui Klient on tellinud kodus proovivõtmist sisaldava teenuse (nt suguhaiguste paketid, mikrobioomi uuring, HPV testimine vms), saab ta Teenusepakkujalt proovivõtukomplekti.

2.6 Täpsemad juhendid proovivõtukomplekti kättesaamise ja koduse proovivõtu kohta leiate konkreetse teenusekirjelduse juurest või saate uurida Teenusepakkuja klienditoelt telefonil 17123.

2.7 Kui Klient on tellinud anonüümse suguhaiguste testimise, postitab Teenusepakkuja (viie) tööpäeva jooksul alates hetkest, millal Klient tasub Teenusepakkujale tellimuse eest, Kliendi kasutajakontol märgitud aadressile ja nimele diskreetses ümbrikus Kliendi poolt tellitud testide jaoks sobiva proovivõtukomplekti. Kui Kliendi poolt valitud proovivõtukomplekti kättesaamise viis vajab Kliendipoolset tegevust (nt kulleri kasutamisel peab Klient saadetise vastu võtma), on Klient kohustatud tegema proovivõtukomplekti saatmisega tegeleva isikuga (eelkõige kulleriga) mõistlikul viisil koostööd, et tagada Kliendi poolt proovivõtukomplekti kättesaamine 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Teenusepakkuja poolt proovivõtukomplekti postitamisest. Proovi võtmisel kohustub Klient järgima täpselt Veebikeskkonnas toodud juhendeid proovi võtmiseks, pakendamiseks ja Teenusepakkujale tagastamiseks. Kui Klient ei ole proovivõtukomplekti rohkem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Teenuse tellimisest kätte saanud või kui Teenusepakkuja poolt Kliendile saadetud proovivõtukomplekt on puudustega (nt on postitamisel viga saanud või vajalikud komponendid puuduvad), peab Klient sellest Teenusepakkujat teavitama. Sellisel juhul postitab Teenusepakkuja vajadusel mõistliku aja jooksul Kliendile uue proovivõtukomplekti. Kui Klient ei saa ka teistkordselt postitatud proovivõtukomplekti kätte, on Teenusepakkujal õigus nõuda proovivõtukomplekti edastamist Kliendile sellisel moel, mis tagaksid proovivõtukomplekti kättesaamise Kliendi poolt ja kättesaamise fakti kontrollitavuse (nt tähitud kiri, kuller, üleandmine Teenusepakkuja aadressil vms).

2.8 Klient on kohustatud järgima talle Proovi võtmiseks antud juhiseid. Teenusepakkuja ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, mis tulenes sellest, et Klient (või Muu Prooviandja) ei ole järginud talle Proovi andmiseks antud juhiseid.

3 KASUTAJAKONTO

3.1 Laboriteenuse kasutamiseks luuakse Kliendile kasutajakonto. Kasutajakonto luuakse automaatselt, kui Klient esimest korda Teenusepakkuja Veebikeskkonda sisse logib, kasutades sisse logimisel esitatud identifitseerimise andmeid või kui Teenusepakkuja klienditeenindaja avab Kliendi konto Kliendi nimel. Kasutajakonto vahendusel on Kliendil (või Kliendi palvel Teenusepakkuja klienditeenindajal) võimalik tellida Laboriteenuseid ning tutvuda Laboriteenuste tulemustega. Kasutajakonto loomine on tasuta. Kasutajakontole ligipääsemiseks identifitseeritakse Klient ID kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel või muul Teenusepakkuja poolt aktsepteeritud viisil.

3.2 Kasutajakonto loomisel sisestab Klient enda e-posti aadressi ja telefoninumbri. Kliendi e-posti aadress on Teenusepakkujale vajalik selleks, et teavitada Klienti kasutajakontole laekunud teadetest ning telefoninumber on vajalik võimalike küsimuste lahendamiseks. Klient kohustub vastavalt vajadusele uuendama enda kasutajakontoga seotud e-posti aadressi.

3.3 Erandina on võimalik kasutada anonüümset teenust suguhaiguste pakette tellides. Sellisel juhul genereeritakse Veebikeskkonnas kasutajakonto loomisel kasutajakontole juhuslik ja unikaalne tuvastuskood. Tuvastuskoodi alusel seob Teenusepakkuja Kliendi poolt edastatud Proovi Kliendi kontoga.

3.4 Anonüümse kasutajakonto vahendusel ei ole võimalik teisi tervishoiuteenuseid tellida.

4 LABORITEENUSE TELLIMINE

4.1 Laboriteenuse tellimiseks valib Klient või Teenusepakkuja klienditeenindaja Veebikeskkonna vahendusel Kliendile sobiva Laboriteenuse ning Klient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal kas sularahas või pangakaardiga.

4.2 Klient maksab Teenusepakkujale tellitud Laboriteenuste eest tasu esitatud Laboriteenuste hinnakirja alusel. Hinnakirjas määratud Laboriteenuse hind põhineb Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud hindadel, kui vastav pakett või analüüs on Eesti Haigekassa hinnakirjas. Teenusepakkuja võib hinnakirja aeg-ajalt muuta. Tasumisel kohaldatakse seda hinnakirja versiooni, mis kehtib konkreetse Laboriteenuse tellimise hetkel.

4.3 Kui Klient (või Muu Prooviandja) ei ole veel Proovi andnud, on Kliendil õigus tellitud Laboriteenusest taganeda, esitades Teenusepakkujale 14 päeva jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest ühemõttelise taganemisavalduse, välja arvatud sellise Laboriteenuse tellimisel, mis eeldab Teenusepakkuja poolt proovivõtukomplekti saatmist Kliendile kui Teenusepakkuja on juba proovivõtukomplekti Kliendile saatmiseks postiteenuse osutajale üle andnud. Taganemisavaldust on Kliendil võimalik Teenusepakkujale edastada üksnes e-posti aadressil klienditugi@synlab.ee, välja arvatud Kasutajatingimuste punktis 7.2 sätestatud juhul Arsti konsultatsiooni teenuse tellimisel.

4.4 Kui Klient taganeb tellitud Laboriteenusest vastavalt Kasutajatingimuste punktile 4.3, tagastatakse talle tema poolt Laboriteenuse eest tasutu hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Kasutajatingimuste punktis 4.3 nimetatud taganemisavalduse jõudmisest Teenusepakkujani.

5 LABORITEENUSE TULEMUSTE EDASTAMINE

5.1 Teenusepakkuja teeb Kliendi tellitud Laboriteenuse tulemused Kliendile kasutajakonto vahendusel kättesaadavaks konkreetse paketi või analüüsi infolehel märgitud aja jooksul alates Proovi andmisest või Proovi Teenusepakkujani jõudmisest. Vastavalt Kliendi valikule oma kasutajakonto seadetes, edastab Teenusepakkuja Kliendile teate analüüsitulemuste kasutajakontole laekumisest kas e-kirja ja/või SMS-i vahendusel.

5.2 Kui Klient on avaldanud soovi saada tulemsutest teada telefoni teel, teeb Teenusepakkuja oma parima pingutuse, et saada Kliendiga ühendust telefoni teel.

5.3 Vastavalt kehtivatele nõuetele, edastab Teenusepakkuja tulemused ka Eesti Tervise Infosüsteemi (digilugu.ee), mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Sellega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee. Kliendil on võimalik infosüsteemis olevate andmetega tutvuda ja Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, s.h sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

5.4 Kui Proovi analüüsimisel selgub, et Proov ei võimalda Kliendi poolt tellitud Laboriteenuse osutamist, teavitab Teenusepakkuja sellest Klienti ning selgitab, milles Proovi sobimatus seisnes. Kui Proovi sobimatus on tingitud Teenusepakkujast tulenenud asjaoludest, osutab Teenusepakkuja Kliendile (või muule Prooviandjale) sama Laboriteenuse uuesti, nõudmata selle eest tasu.

6 PRETENSIOONIDE ESITAMINE

6.1 Tellitud Laboriteenus loetakse üle vaadatuks ja vastuvõetuks, kui Klient ei edasta Teenusepakkujale mõistliku aja jooksul alates Laboriteenuse tulemuste Kliendile kättesaadavaks tegemisest Laboriteenuse tulemuste kohta pretensiooni. Klient saab Teenusepakkujale pretensioone esitada aadressil klienditugi@synlab.ee või kohapeal. Pretensioonis näitab Klient konkreetselt, millise Laboriteenuse tulemuse suhtes pretensioon on esitatud.

6.2 Kui Kliendi (või Muu Prooviandja) Proov on pretensiooni saamise hetkel ja sellele järgneval tööpäeval veel analüüsikõlbulik, teostab Teenusepakkuja pretensiooni õigustatuse korral pretensioonis viidatud näitaja kohta tasuta uue analüüsi ning teeb uue analüüsi tulemused Kliendile kättesaadavaks.

6.3 Võimaldamaks Teenusepakkujal teostada vajaduse korral Proovi kordusanalüüs, soovitab Teenusepakkuja Kliendil pretensiooni esitada võimalikult kiiresti. Proove säilitatakse üldjuhul kuni 3 (kolm) päeva. Mõnel juhul säilitatakse Proove kauem, kuid mõnel juhul ei säilitata Proove üldse.

7 ARSTI KONSULTATSIOON

7.1 Sobiva Laboriteenuse valimiseks ja/või analüüsitulemuste selgitamiseks on Kliendil võimalik tellida arsti konsultatsiooni teenus (Arsti konsultatsioon). Arsti konsultatsiooni tellimiseks valib Klient Veebikeskkonnas või Teenusepakkuja klienditeenindaja abil sobiva arsti, konsultatsiooni tüübi (kohaletulek või telefonikonsultatsioon), koha ja aja ning Klient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga.

7.2 Pärast Arsti konsultatsiooni jaoks aja kokkuleppimist võib Klient kokkulepitud aega veel muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Klient võib Arsti konsultatsiooni aega muuta ka Veebikeskkonnas oma kasutajakonto vahendusel. Klient võib Arsti konsultatsioonist ka loobuda, teavitades Teenusepakkujat sellest Teenusepakkuja telefoninumbril 17123 hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist. Kui Klient loobub Arsti konsultatsioonist, tagastatakse talle tema poolt Arsti konsultatsiooni eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenusepakkuja teavitamisest.

7.3 Kui Klient ei ilmu Arsti konsultatsioonile kokkulepitud ajaks ning ei ole kokkulepitud aega vastavalt Kasutajatingimuste punktile 7.2 muutnud, Kliendile teenust ei osutata ning teenuse eest tasutut ei tagastata.

7.4 Kui anonüümse suguhaiguste testimise tellimise korral osutub Kliendi test positiivseks, peaks kindlasti konsulteerima raviarstiga. Ravimata sugulisel teel levivad haigused põhjustavad pikema aja jooksul tõsiseid tüsistusi. Anonüümse suguhaiguste testimise tellimise korral võtavad Teenusepakkuja Kliente vastu Veebikeskkonnas nimetatud Teenusepakkuja koostööparterid. Vastuvõtule tuleb kaasa võtta analüüsitulemuste väljaprint. Teenusepakkuja juhib tähelepanu, et suguhaiguste teadlik levitamine võib olla kriminaalkorras karistatav, mis tähendab, et suguhaiguse diagnoosimisel peate võtma tarvitusele meetmed, et vältida partneri(te) nakatamist.

8 VASTUTUS

8.1 Teenusepakkuja vastutab Laboriteenuse osutamisel üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest.

8.2 Teenusepakkuja võib Laboriteenuste osutamisel kasutada teisi teenusepakkujaid, vastutades Kliendi ees teiste teenusepakkujate tegevuse eest samamoodi kui enda tegevuse eest.

8.3 Teenusepakkuja ei vastuta selliste oma kohustuste rikkumise eest, mis tulenevad sellest, et Klient (või Muu Prooviandja) ei ole järginud talle Proovi andmiseks antud juhiseid.

8.4 Laboriteenuse osutamise üle teostab järelevalvet Terviseamet, registri number 70008799, Paldiski mnt 81, 10619, Tallinn, tel 6943500, e-post kesk@terviseamet.ee. Teenusepakkuja vastu tekkinud pretensioonide korral on Kliendil õigus esitada Terviseametile vastavasisuline kaebus või avaldus. Täpsemat teavet kaebuse või avalduse esitamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (terviseamet.ee).

9 TÄIENDAV TEAVE

9.1 Kasutajatingimused jõustuvad hetkel, kui Klient on tellitud Laboriteenuse eest tasunud, kas elektrooniliselt Veebikeskkonnas või Teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga.

9.2 Tellitud Laboriteenuste hinnad, s.h maksud ja muud hinna koostisosad ja nende suurus, kuvatakse ostuhetkel Kliendile.

9.3 Teenusepakkujal on õigus jätta Kliendi poolt tellitud Laboriteenus osutamata, kui Klient ei järgi Kasutajatingimustes sätestatud korda.

9.4 Enne Laboriteenuse eest tasumist on Kliendil võimalik Laboriteenuse tellimisel sisestatud andmed üle kontrollida ning vajadusel lasta sisestatud andmeid muuta.

9.5 Kasutajakonto kasutamise ja Laboriteenustega seotud küsimuste ning tagasiside andmise soovi korral on Kliendil võimalik pöörduda Teenusepakkuja klienditoe poole helistades telefoninumbril 17123 (E-R kell 8-18:00, GMT+2) või saates e-kirja aadressil klienditugi@synlab.ee. Teenusepakkuja vastab Kliendi e-kirjale E-R 24 tunni jooksul alates kirja saamise hetkest.

9.6 Teenusepakkuja pakub Kasutajatingimuste sõlmimise võimalust ja osutab Laboriteenuseid eesti keeles.

9.7 Kõik reeglid, mida Teenusepakkuja Laboriteenuse osutamisel järgib, on avaldatud Kasutajatingimustes.

10 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1 Laboriteenuse tellimisel töötleb Teenusepakkuja Kliendi isikuandmeid. Teenusepakkuja on Kliendi isikuandmete vastutav töötleja.

10.2 Teenusepakkuja hoiab Laboriteenuse osutamisel Teenusepakkujale Kliendi (ja Muu Prooviandja) suhtes teatavaks saanud andmeid saladuses ja töötleb andmeid vaid Kasutajatingimustes sätestatud tingimustel. Teenusepakkuja järgib kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitse kohustusi ning sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi (ja Muu Prooviandja) poolt edastatud isikuandmetele. Kliendil on kõik seadusest tulenevad andmesubjekti õigused.

10.3 Töödeldavad isikuandmed hõlmavad järgmiseid isikuandmeid, mis hõlmavad isikuandmete eriliike Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) artikli 9 lõike 1 tähenduses (terviseandmeid):

10.3.1 kasutajakonto loomiseks ja kasutamiseks vajalikud isikuandmed, mida Klient on ise Teenusepakkujale avaldanud: Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed (nt e-postiaadress, telefon, aadress);
10.3.2 kasutajakonto kasutamiseks annab Klient Teenusepakkujale nõusoleku kasutada nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid;
10.3.3 tervishoiuteenuse osutamise käigus saadud andmed (eelkõige teostatud analüüsi tulemused).

10.4 Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Kliendi tellitud Laboriteenuse osutamise tagamine (Määruse artikkel 9 lõige 2 punkt h: isikuandmete töötlemine on vajalik tervishoiuteenuse korraldamiseks, tuginedes tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule).

10.5 Teenusepakkuja säilitab Laboriteenuse osutamisel koostatud dokumente 30 aastat, vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele (§ 42, lõige 4).

10.6 Proovimaterjale säilitatakse üldreeglina kuni 3 päeva.

10.7 Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil järgmised õigused:

10.7.1 juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Teenusepakkujal on Kliendi kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teenusepakkuja Kliendi kohta töötleb;

10.7.2 õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Teenusepakkujalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

10.7.3 õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Teenusepakkujale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

10.7.4 õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist;

10.7.5 õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Teenusepakkuja piiraks isikuandmete töötlemist, kui Teenusepakkuja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

10.7.6 õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus saada Teenusepakkujalt isikuandmeid, mida Klient on ise Teenusepakkujale esitanud ning mida töödeldakse Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning nõuda, kui see on tehniliselt võimalik, et Teenusepakkuja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

10.7.7 õigus esitada kaebus: kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) või kohtu poole.

10.8 Punktis 10.7 loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Teenusepakkuja juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

10.9 Teenusepakkuja kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Teenusepakkuja isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Muuhulgas on Teenusepakkuja sõlminud konfidentsiaalsuskokkulepped kõikide oma töötajatega, kes puutuvad kokku Kliendi isikuandmetega oma tööülesannete täitmisega seoses.

10.10 Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste esitamiseks võib võtta ühendust Teenusepakkuja andmekaitsespetsialistiga: andmekaitse@synlab.ee või helistada Teenusepakkuja klienditoe telefonil 17123.

11 KASUTAJATINGIMUSTE MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1 Teenusepakkujal on õigus Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebikeskkonnas. Igale Kliendi poolt esitatud tellitud Laboriteenusele kohalduvad need Kasutajatingimused, mis olid jõus konkreetse Laboriteenuse tellimise hetkel.

11.2 Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

11.3 Tarbijast kliendil on õigus pöörduda ka tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks Eestis on Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjon, mis asub aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117 ning mille e-posti aadress on avaldus@komisjon.ee või tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel aadressil: http://ec.europa.eu/odr.